Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Tin tức / Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa đến năm 2020

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa đến năm 2020

Ngày 05/01/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa đến năm 2020.

Quy hoạch được duyệt là cơ sở, nền tảng để các sở, ngành và nhất là Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn gắn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nguồn gen, cảnh quan và dịch vụ môi trường; là cơ sở cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, các tổ chức trong và ngoài nước vào hoạt động bảo tồn và phát triển rừng bền vững Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động./.

Bản đồ Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động đến năm 2020.

Tải: Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bài viết liên quan

Thư viện ảnh - video

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động
Bài viết hình ảnh
Tập huấn kỹ thuật PCCCR tại huyện Quan Sơn

Tin mới nhất

Hoạt động - Sự kiện