Khu bảo tồn Nam Động

Khu bảo tồn các loại hạt trần quý, hiếm
Trang chủ / Giới thiệu
Cây thông Pà Cò trên đỉnh núi Pa Phanh - xã Nam Động

Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa được thành lập tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và giao Hạt Kiểm lâm Quan Hóa trực thuộc Chi cục Kiểm lâm trực tiếp quản lý. Nơi đây có hệ sinh thái rừng núi đá đặc trưng của vùng bắc trung bộ, có tính đa dạng sinh học cao, đặc biệt là các quần thể rừng lá kim nguyên sinh với sự hiện diện của các loài hạt trần, loài thú linh trưởng có tên trong Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019, Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ; sách đỏ Việt Nam (2007), sách đỏ Thế giới IUCN(2012).

Theo Phương án Bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa, giai đoạn 2021-2030, tại Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, diện tích vùng lõi Khu bảo tồn 646,95 hadiện tích vùng đệm 3.315,53 ha thuộc xã Nam Động, huyện Quan Hóa và các xã Sơn Lư, Sơn Điện, Trung Thượng, huyện Quan Sơn. Với mục tiêu quản lý bảo vệ nguyên vẹn tài nguyên rừng đặc dụng, bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng gắn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nguồn gen, cảnh quan và dịch vụ môi trường. Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án, huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, các tổ chức trong và ngoài nướcđể đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp cho người dân vùng đệm, góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, ổn định kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc trong vùng, góp phần giảm áp lực vào tài nguyên rừng.

Tên khu rừng đặc dụng: Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa.

Đơn vị quản lý: Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.

Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02.373.875.331

E-mail: hatkiemlamquanhoa@gmail.com